Управление на земи и имоти | Real Estate Management

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия | University of Architecture Civil Engineering and Geodesy

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - карта

https://sites.google.com/site/lavelestr/home/logo_1_print.png?attredirects=0

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Дисциплината развива управленски умения по отношение прилагането им към отделни проблемни ситуации, свързани с имоти, граници, оценяване, разработване и финансиране на проекти. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в постигането на целите и задачите на организацията. Създава се отношение към финансовата възвръщаемост и оперативната производителност в процеса на подобрение и реконструкция на недвижимите имоти.This subject builds up managerial skills to be applied to individual problematic cases related to properties, boundaries, assessment, development and financing of projects. Knowledge is obtained on the organizational functions and strategies as well as the role of the real estate in reaching the goals of an organisation. An approach towards the return on investment is developed as well as to the operative performance in the process of betterment and reconstruction of real estates.