Местоположение в градската структура | Location

3D map 3D map

map map

Източници | Sources - maps.google.com | gis-sofia.bg (isofmap)